top of page
entreprenør

Vikariat

Vikariat er et arbeidsforhold hvor man for en avtalt periode går inn i en annens stilling, f.eks. fordi denne er ute i svangerskapspermisjon. Adgangen til å inngå arbeidsavtaler om vikariatstillinger er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse.

 

Reglene om midlertidige ansettelser er i korte trekk:

  • Fast ansettelse er hovedregelen, men det er en generell adgang til midlertidige ansettelser for en periode på 12 måneder (arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav f).

  • Midlertidige arbeidsavtaler kan ikke omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker  Kvoteberegninger skal rundes oppover. Beregningen av kvoten skal foretas på ansettelsestidspunktet til den enkelte arbeidstaker som ansettes på generelt grunnlag. Virksomheten må dermed ta stilling til kvoten ved hver ansettelse på slikt grunnlag. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at kvotereglene overholdes. Ved brudd på kvotereglene kan arbeidstilsynet gi pålegg om at antall midlertidige ansatte på generelt vilkår skal samsvare med lovens krav.

  • Hvis arbeidstaker som er midlertidig ansatt på det generelt grunnlag ikke får videre ansettelse etter utløpet av avtalen, inntrer det en karanteneperiode på 12 måneder. I denne 12-månedersperioden kan det ikke gjøres nye ansettelser på generelt grunnlag for å utføre arbeid av samme art i virksomheten. Dette gjelder både ny ansettelse av samme arbeidstaker og av annen arbeidstaker. 

  • Hvis arbeidstaker selv sier opp og fratrer før ansettelsesperioden er over, inntrer det ikke noen karanteneperiode. Det samme gjelder hvis arbeidstaker arbeider ut avtaleperioden, men velger å takke nei til videre fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på et annet grunnlag. Hvis arbeidsgiver viderefører arbeidsforholdet i fast stilling eller på et annet rettsgrunnlag for midlertidig ansettelse, inntrer heller ingen karantene.

  • Hvis arbeidsforholdet løper videre utover den avtalte perioden for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, uten at det er inngått en ny arbeidsavtale om midlertidig ansettelse på et annet rettsgrunnlag, kan arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse etter reglene i arbeidsmiljøloven § 14-11. Ved brudd på kvoteregelen vil arbeidstaker i utgangspunktet ikke ha krav på fast ansettelse, men ved særlige grunner kan retten likevel avsi dom for fast ansettelse. Eksempler på særlige grunner er tilfeller hvor en virksomhet har ansatt arbeidstakere på generelt grunnlag i stort omfang og utover kvoten, eller systematisk eller i lengre tid har overtrådt kvoteregelen.

Krav til arbeidsavtalen

  • Ved midlertidige ansettelser er det et krav om at det må fremgå av arbeidsavtalen på hvilket grunnlag arbeidstakeren ansettes (arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav e). Eksempel: Hvis en person ansettes som vikar for en annen, jfr. § 14-9 første ledd bokstav b, skal dette fremgå av arbeidsavtalen. Bestemmelsen er en ordensforskrift og ikke en gyldighetsregel.

Presisering om at midlertidige ansettelser er oppsigelige i avtaleperioden

  • Det presiseres i loven at midlertidige arbeidsavtaler kan sies opp i avtaleperioden etter lovens ordinære oppsigelsesregler (arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd). Det betyr bl.a. at midlertidige ansatte kan sies opp på grunn av arbeidstakers eller virksomhetens forhold før avtaleperioden utløper, dersom vilkårene for oppsigelse er oppfylt.


Deltid


Deltid er noe helt annet enn midlertidig stilling. En deltidsansatt har samme oppsigelsesvern som enhver annen fast ansatt selv om han eller hun arbeider i redusert stilling.

Krav på fast stilling ?


Dersom vilkårene for midlertidig ansettelse ikke foreligger, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

Ved brudd på bestemmelsene  om midlertidig ansettelse kan arbeidstakeren kreve erstatning.

 

 

bottom of page