top of page
Image by Margot Polinder

Sameie

Vi har god kunnskap om sameieloven og eierseksjonsloven.

Vi bistår i spørsmål som gjelder sameie. Når det særlig gjelder sameie av fast eiendom oppstår det ofte tvister i tilknytning til fordeling av bruk og utgifter til vedlikehold.

Hva skjer når en av sameierne misligholder ? Hva skjer når en sameier ønsker å selge sin sameieandel ?

Vi bistår både i forhold til een fornuftig avtaleregulering med tanke på å hindre konflikter og i forhold til allerede oppståtte konflikter.

Et sameie oppstår når to eller flere personer eier en gjenstand eller en eiendom sammen. Ved sameie i fast eiendom vil hver sameier ha råderett over boligen, og rett til en ideell andel av eiendommen. Tingsrettslige sameier reguleres av sameieloven.

Et sameie kan stiftes ved avtale eller ved at flere overtar en eiendom sammen for eksempel etter generasjonsskifte/arv, eller i ekteskap/samboerforhold.

Det finnes flere ulike sameier. Eierseksjonssameier, borettslag og tomtefeste er regulert i egne lover og har særskilte bestemmelser for både opprettelse, forvaltning og oppløsning.

Vanlige problemstillinger som kan oppstå i alle sameier er uenighet om bruken av sameiegjenstanden, uenighet om fordeling av vedlikeholdsansvar og kostnads-/inntektsfordeling eller spørsmål om utvidelse, salg eller oppløsning av sameiet.

Av sameieloven § 3 fremgår det at man ikke kan bruke eiendommen i større utstrekning enn det sameieandelen tilsier, og heller ikke på en slik måte at det skaper unødvendig eller urimelig ulempe for de andre sameierne.

Hver av sameierne har krav på at eiendommen holdes forsvarlig ved like. 

 

Etter sameieloven skal fellesutgifter i utgangspunktet deles mellom sameierne basert på størrelsen av den enkeltes sameieandel.

En sameier har rett til å selge hele eller deler av sin sameieandel. Dersom en sameier velger å selge, vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette innebærer en rett til å tre inn i høyeste bud ved salg.

Dersom en sameier misbruker forvaltningen av sin eierandel kan dette føre til økonomisk tap for de øvrige sameierne. Typisk misbruk vil være hindring av de øvrige sameiernes mulighet til å bruke eiendommen eller vanskjøtsel/skadeverk.

De øvrige sameierne kan i slike tilfeller kreve at den som misbruker eiendommen løses ut av sameiet. Ved utløsning av en sameier, vil vedkommende bli tvunget til å gi fra seg sin sameieandel mot vederlag samt betale erstatning for det økonomiske tapet de øvrige sameierne har blitt påført.

En sameier står som hovedregel fritt til å selge sin ideelle andel i et sameie.

Dersom en sameier ønsker seg ut av et sameie i fast eiendom og ingen av de andre sameierne ønsker å overta sameieandelen eller man ikke blir enige om pris, kan man begjære sameiet oppløst.

 

Krav om oppløsning av sameiet ved tvangssalg skal fremsettes for tingretten.

Den som krever oppløsning behøver ikke å oppgi noen begrunnelse for valget og en begjæring om tvangsoppløsning vil i de aller fleste tilfeller bli tatt til følge.

 

Tvangsoppløsning av sameiet skjer ved medhjelpersalg, hvilket innebærer at en eiendomsmegler blir tildelt oppdraget med å legge ut eiendommen for salg.

 

Ved salg vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett og rett til å tre inn i høyeste bud.

 

Våre advokater rådgir rundt opprettelse av sameieavtaler og bistår i tvister som måtte oppstå i alle type sameier. Vi bistår også i prosessen rundt eventuell oppløsning av sameie.

bottom of page