top of page
Annonse menn gjenn kontrakt

Permittering

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?

Når har arbeidsgiver  lov til å permittere ?

Adgangen til å permittere er ikke lovregulert. Det foreligger imidlertid en alminnelig ulovfestet permitteringsadgang , forutsatt at 3 vilkår er oppfylt;
a)    Det må foreligge saklig grunn
b)    Permittering må være nødvendig
c)    Behovet må være midlertidig

Hvordan skal permittering gjennomføres ?
a)    Behov, årsak og utvelgelse må drøftes med de tillitsvalgte før permitteringsvarsel utstedes
b)    Skriftlig varsel til den ansatte senest 14 dager før permitteringen iverksettes. Varselet må være ubetinget og angi årsak samt sannsynlig lengde.
c)    Det utstedes permitteringsbevis

Hvem skal permitteres – ansiennitet ?
Utvelgelsen må baseres på saklige kriterier og disse må følges konsekvent. Utgangspunktet for saklighetsvurderingen er ansiennitet

Oppsigelse under permittering
Ved oppsigelse fra arbeidsgiver gjelder avtalt eller lovbestemt oppsigelsesfrist. Arbeidsgiver må betale full lønn.
Ved oppsigelse fra arbeidstaker før permittering gjelder vanlig oppsigelsesfrist med full lønn.
Ved arbeidstakers oppsigelse etter at permitteringsvarsel er gitt kan arbeidstaker velge om han/hun vil bruke vanlig oppsigelsestid eller en kortere frist på 14 dager.
Det er ikke anledning til å permittere oppsagte arbeidstakere.

Ferie under permittering
Ferieloven gjelder som ellers. Dette betyr at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å ta ut ferie under permitteringen.

bottom of page