top of page
i brann

Bevisbyrde etter brann

Ved et brannskadetilfelle er det opp til forsikringsselskapet å avgjøre i hvilken grad sikrede har krav på erstatning.

Det er sikker rett at det som utgangspunkt er sikrede som må sannsynliggjøre at det er inntrådt et forhold som gir forsikringsmessig dekning (”forsikringsstilfelle”).

Det betyr at det er sikrede som har bevisbyrden for at for eksempel brannen har forårsaket skade, og må dokumentere dette. Dette innebærer blant annet at man ikke må kaste skadede gjenstander før skaden er oppgjort. Ta gjerne bilder underveis også.

Dersom selskapet mener at brannen er fremkalt på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra din side, kan kravet avkortes eller bortfalle i sin helhet, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-9.  

Forsett kan forklares noe enkelt med at sikrede har fremkalt brannen ”med vilje”, mens grov uaktsomhet i rettspraksis forklares med ”klart avvik fra forsvarlig opptreden”. Et eksempel på sistnevnte kan være at sikrede glemmer å skru av platen på komfyren og går fra leiligheten. Dersom leiligheten senere brenner ned, kan det bli spørsmål om sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet.

Dersom forsikringsselskapet avslår sikredes krav på forsikring, under henvisning til FAL § 4-9, har selskapet bevisbyrden for at du har fremkalt forsikringstilfellet forsettlig eller ved grov uaktsomhet m.v.

Vi ser at bevisbyrden etter brann er delt mellom forsikringsselskapet og deg.

Hva betyr bevisbyrde og beviskrav?
Dersom en slik forsikringssak ender i retten er selskapet og sikrede sakens parter i en sivil tvist.

Dere vil da, ved hjelp av deres prosessfullmektiger (advokater), presentere bevis i saken.

Dommeren må deretter vurdere bevisene (bevisbedømmelse), og avgjøre hvilke fakta han skal bygge avgjørelsen på.

Er dommeren sikker på at Kjell har tent på sin gamle Mercedes Benz, blant annet fordi branntekniske eksperter har funnet hans DNA der brannen oppsto og fordi Kjell hadde gjeld på 500.000,00 på dette tidspunkt, oppstår det ingen problemer.

Men hva hvis dommeren er i tvil? Hvem skal dommerens tvil gå ut over?

Beviskrav er et spørsmål om hvor høy grad av sannsynlighet som kreves godtgjort for at et påstått faktum anses som bevist.

Hvem som må godtgjøre den nødvendige sannsynlighetsovervekt reguleres av rettsreglene om bevisbyrden. Bevisbyrdespørsmål knytter seg til tvil om faktum, ikke til tvil om jus.
I en viktig høyesterettsdom, Emini-saken, er det blant annet viktige uttalelser om bevisbyrde og beviskrav i disse sakene ved høyesterettsdommer Skoghøy:

Det er sikker rett at det som utgangspunkt er sikrede som må sannsynliggjøre at det er inntrådt et forhold som gir forsikringsmessig dekning (”forsikringsstilfelle”).
Det gjelder imidlertid ikke ubetinget. Dersom forsikringsselskapet hevder at skaden er forsettlig fremkalt, er det forsikringsselskapet som har bevisbyrden for dette. Selv i tilfeller hvor forsettlig skadefremkallelse er det eneste alternativ til at det er inntrådt forhold som gir forsikringsmessig dekning, er det i rettspraksis lagt til grunn at det kreves en ”betydelig sannsynlighetsovervekt” for at skaden er forsettlig fremkalt for at retten skal kunne legge det til grunn, se for eksempel Rt 1995 s. 1641

Med andre ord:

Forsikringsselskapet har bevisbyrden for at sikrede kan bebreides brannen ved forsett og at det kreves en ”betydelig sannsynlighetsovervekt” for dette.

Hva angår sistnevnte angivelse av beviskravet, så fremgår det av rettspraksis fra 90-tallet at kravet til sannsynlighetsovervekt kan lempes hvor sikrede har unnlatt å medvirke til avklaring av de faktiske forhold, selv om han eller hun hadde foranledning til det.

Det fremgår også av dommene fra 90-tallet at domstolene legger betydelig vekt på sakkyndiges oppfatninger og på forhold knyttet til sikrede, for eksempel dårlig økonomi.

Rettshjelp
Dersom forsikringsselskapet nekter å utbetale deg erstatning etter brann, bør du snarest kontakte advokat. Vedkommende vil da kunne sjekke om du har krav på fri rettshjelp i henhold til din innboforsikringen din, og vil kunne gi deg råd videre om hvordan du skal forholde deg vis a vis forsikringsselskapet, rettsvesenet m.v.

Politisak m.v.
Forsikringsselskapene anmelder som regel forholdet parallelt med at de avslår forsikringsdekningen. Reglene om forsikringsbedrageri står i straffeloven § 375. Politiet har mindre kompetanse på disse områdene, og ofte er det forsikringsselskapenes utredere som reelt ”etterforsker” sakene. Dette er betenkelig av flere årsaker, særlig fordi disse utrederne ikke er underlagt den objektivitetsplikten som politiet er pålagt gjennom straffeprosessloven.

I politisakene er det påtalemyndigheten som har bevisbyrden for at brannen er forsettlig fremkalt av sikrede dersom det tas ut tiltale og saken står for domstolen.

Frifinnelse i straffesak har tidligere ikke automatisk medført at forsikringsselskapet utbetaler erstatningen, men her er praksis i ferd med å endres i følge Finansnæringens hovedorganisasjon (FNU).

bottom of page