top of page
Signering av en kontrakt

Oppsigelse

Har du fått oppsigelse fra jobben?
 

 • Mener du oppsigelsen er usaklig?

 • Mener du at oppsigelsen gir deg rett til feriepenger?

 • Mener du at oppsigelsen gir deg rett til lønn i oppsigelsestiden?

 • Er det spørsmål du lurer på vedrørende oppsigelsen?

 • Husk at arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som må være oppfylt for at en oppsigelse skal være lovlig.

 • Ønsker du hjelp til forhandliger med din arbeidsgiver?

 • Ønsker du hjelp til å forhandle frem en sluttpakke?

 • Vi hjelper deg med sluttavtaler som gir deg rett til å fratre og slippe arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

 • Vi hjelper deg med avtaler som gir deg en god økonomisk erstatning eller kompensasjon


Oppsigelsen
Oppsigelse skal skje skriftlig.
Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.

Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om
a)   arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
b)   retten til å fortsette i stillingen mens tvisten pågår.
c)   de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
d)   hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett til nyansettelse.
Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt ovenfor og arbeidstaker går til søksmål innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.
Er oppsigelsen ugyldig, kan arbeidstaker kreve erstatning.


Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.
Høyesterett har sagt det slik: «Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensynKrav om saklig grunn
Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet  i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers  forhold.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig  drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.Krav om forsvarlig saksbehandling
Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.

Om arbeidsgiver ikke har overholdt kravene til forsvarlig saksbehandling under en oppsigelsesprosess vil dette gjerne få konsekvenser for gyldigheten av en oppsigelse

Oppsigelse i prøvetiden
Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Oppsigelse under sykdom
Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.
Oppsigelse som finner sted når arbeidstaker er sykmeldt, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.


Oppsigelse under graviditet eller fødselspermisjon
Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 

Aldersgrense

Lovens aldersgrense er 72 år

 • Tidligere kunne arbeidsgiver bringe arbeidsforholdet til opphør uten krav til saklig grunn når arbeidstaker fylte 70 år (arbeidsmiljøloven § 15-13a første ledd).  Fra 2015 ble denne grensen hevet til 72 år

Bedriftsinterne aldersgrenser kan ikke være lavere enn 70 år

 • Bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år har tidligere vært relativt utbredt i privat sektor. Fra 2015 ble det innført en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser (arbeidsmiljøloven § 15-13a tredje ledd). Lavere aldersgrense er tillatt hvis det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, men dette unntaket har liten relevans for finanssektoren.


Oppsigelsestid
Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.
For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.
Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Oppsigelsesfristene  løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.Krav om å stå i stilling
Ved tvist om en oppsigelse er gyldig kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår. Arbeidstaker kan videre fortsette i stillingen dersom søksmål reises innenfor lovens frister .

Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.
Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.Forhandlinger
Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Det samme gjelder hvis arbeidstaker vil kreve erstatning.

Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra  oppsigelsen eller avskjeden fant sted.
Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.


Sluttpakke
Oppsigelse og avskjed er ofte beheftet med formfeil, saksbehandlingsfeil eller andre forhold som gjør at oppsigelsen er usaklig.

Gjennom forhandlinger med arbeidsgiver vil våre advokater i Asker og Sandvika bistå med fremforhandling av sluttpakke som et ledd i en eventuell frivillig fratreden.


Sluttattest
Arbeidstaker som slutter hos arbeidsgiver har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.
Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

bottom of page