top of page
akuttvedtak.jpg

Akuttvedtak

Når kan barnevernet overta omsorgen ?
Akuttvedtak forutsetter at barnet er uten omsorg for eksempel fordi foreldrene er syke.

Hvis det er akutt fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å bli i hjemmet kan barnevernet også gripe inn uten foreldrenes samtykke.
Eksempler er typisk alvorlig rus hos foreldrene. Avgjørelsen treffes av barnevernets leder og overprøves av Barneverns- og helsenemnda.

Vedtak kan i disse tilfellene bare treffes dersom skaderisikoen er akutt, og barnet vil bli vesentlig skadelidende om det ikke straks flyttes. Det må i disse tilfellene foretas en risikoavveining. Det må herunder vurderes om skaderisikoen for barnet kan elimineres helt eller reduseres til et akseptabelt nivå ved at det settes inn hjelpetiltak i hjemmet, eller ved at barnet med foreldrenes samtykke plasseres hos slektning eller annen nærstående person inntil saken eventuelt kan behandles i barnevernsnemnda på vanlig måte. 

 

Kommunene praktiserer bruken av akuttvedtak ulikt. Enkelte kommuner har de senere årene redusert bruken av akuttplassering i beredskapshjem drastisk, fordi de heller søker frivillige løsninger i familienettverk og nærmiljø.

Vilkårene for akuttplassering etter og omsorgsovertakelse etter er ikke de samme. Vilkårene for omsorgsovertakelse kan dermed være oppfylt uten at det samtidig foreligger et akuttgrunnlag, og tilsvarende kan vilkårene for akuttvedtak foreligge uten at vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt.

His dere som foreldre opplever at barnevernet treffer akuttvedtak er det viktig at du så fort som mulig tar kontakt med advokat. Vi kan hjelpe deg med å klage på vedtaket, og hjelpe deg i dialog med barnevernet, slik at akuttvedtaket snarest mulig blir opphevet og barnet kan komme hjem igjen.


Klagemulighetene
Alle vedtak som gjelder barnevern kan påklages til barnevernsnemnda. Under klagebehandlingen vil du ha krav på gratis advokatbistand. Vi har bred erfaring innenfor barnevern og bistår deg gjerne i tvister mot barnevernet.

Pass på klagefristene og ta derfor kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Dersom du ikke får medhold i klagen kan du anke til tingretten. Også her har du krav på gratis advokatbistand.

Ta kontakt på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

bottom of page