top of page
Clock

Arbeidstid

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve at du jobber ?

Hva er overtidstillegget ?
Overtidstillegg er ikke regulert i arbeidsmiljøloven.  Hva du har krav på finner du gjerne i tariffavtale eller i din egen arbeidskontrakt.

Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven
Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i døgnet eller 40 timer pr uke. Arbeid ut over dette skal betales med overtidstillegg.

Normal  arbeidstid etter tariffavtale
Dersom arbeidsgiver er bundet ved tariffavtale eller har forpliktet seg til å følge tariffavtale er den normale arbeidstiden pr. uke 37,5 timer. Normal arbeidstid kan også avtales nærmere i arbeidsavtalen.

”Særlig selvstendig stilling”
Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder ikke for  arbeidstakere i ledende stillinger. Dette betyr at disse heller ikke vil ha krav på kompensasjon for overtidsarbeid, idet man antar at overtidsgodtgjørelsen er ”innbakt” i lønnen.  Det avgjørende ved bedømmelsen av hvorvidt arbeidstakeren har en «ledende stilling» er hvorvidt arbeidet er av ledende art.

Det må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde. Stillingens tittel kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det samme gjelder for arbeidstakerens lønn. Det er hovedoppgaven til den ansatte som er avgjørende. Dersom arbeidstakeren i hovedsak utfører administrative og ledende oppgaver, vil det derfor normalt ikke få avgjørende betydning om arbeidstakeren leilighetsvis også utfører arbeidsoppgaver som ikke er av en slik art.

Fleksible arbeidstidsregler

Overtid

  • Overtid etter lokal avtale kan inngås for inntil 20 timer per uke og 50 timer per måned.

  • Overtid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet kan inngås for inntil 25 timer per uke. Maksgrensen er likevel  200 timer per 26 uker eller 300 timer overtid per år.

  • Alle disse rammene gjelder for arbeid ut over lovens ordinære rammer for vanlig arbeidstid (40 timer/uke osv).

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag etter individuell avtale om gjennomsnittsberegning er 10 timer i løpet av et døgn og 48 timer i løpet av 7 dager.

  • Grensen på 48 timer per uke etter individuell avtale kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men arbeidstiden kan ikke overstige 50 timer noen enkelt uke.

  • Det kan ikke inngås individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning med personer som er ansatt etter den generelle bestemmelsen om midlertidig ansettelse.

  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag etter lokal avtale om gjennomsnittsberegning er12,5 timer pr døgn. Ved inngåelse av avtale som overstiger 10 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakers helse og velferd.

Søndagsarbeid

  • Hver fjerde søndag skal være fri(arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd).

bottom of page