top of page
Image by Rick Gebhardt

Fyllekjøring

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff.

Crime Scene Investigator

Bevisbyrde

Ingen kan dømmes til straff uten at  det er bevist utenfor en rimelig og forstandig tvil at tiltalte har begått handlingen.

Menn med våpen

Vold

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med forsvareroppdrag i voldssaker.

Trafikk-kjegle

Bot

Bot ilagt ved forenklet forelegg, er på vanlig måte å anse som straff, men boten registreres ikke i politiets bøteregister.

i brann

Bevisbyrde etter brann

FVed et brannskadetilfelle er det opp til forsikringsselskapet å avgjøre i hvilken grad sikrede har krav på erstatning.

Dømme

Straffutmåling

Vi bistår tiltalte og domfelte som forsvarer i saker for tingretten og lagmannsretten.

Image by Bastian Pudill

Tyveri

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med straffesaker som omhandler ulike typer tyveri.

Image by Jefferson Santos

Bedrageri

Slike saker fordrer kompetanse både innenfor kompliserte økonomiske regler og straffeprosess.

Image by Tingey Injury Law Firm

Tilståelse

Etter straffeloven § 59 annet ledd skal det gis rabatt i straffutmålingen dersom det foreligger tilståelse. 

Image by Carles Rabada

Fengsel

Vi tilbyr forsvarerbistand på alle trinn i saken

Image by Bill Oxford

Skyld

Ingen kan straffes uten skyld. I strafferetten skilles det gjerne mellom overlegg, forsett og uaktsomhet.

Image by GRAS GRÜN

Narkotika

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med straffesaker som omhandler ulike typer befatning med narkotika.

Økonomiske rapporter

Økonomisk kriminalitet

Vi kan bistå deg som forsvarer på alle trinn av saken.

Dommerens bord

Anke

Vi bistår klienter under ankebehandling i straffesaker.

bottom of page