top of page
Child Maleri Model Airplane

Adopsjon

Når er adopsjon aktuelt ?


Når fosterhjemsplassering har vært over tid og barnet mer eller mindre har mistet kontakten med foreldrene kan adopsjon bli aktuelt.

Adopsjon kan skje frivillig eller gjennom avgjørelse av barnevernsnemnda eller domstolen.

Adopsjon mot foredrenes samtykke krever at de fratas foreldreansvaret, at adopsjon vil være til barnets beste, at fosterforeldrene har vist seg skikket til å oppdra barnet som sitt eget og i tillegg at foreldrene enten er varig ute av stand til å dra forsvarlig omsorg eller barnet har  fått varig tilknytning til mennesker og miljø rundt fosterhjemmet som kan medføre alvorlige problemer for barnet om det flyttes tilbake til mor eller far.

Med utgangspunkt i EMDs siste avgjørelser mot Norge, hvor EMD har slått fast at omsorgsovertagelser i utgangspunktet er midlertidige, og at myndighetene har en positiv forpliktelse til straks å legge til rette for tilbakeføring, vil terskelen for tvangsadopsjon være hevet og det biologiske prinsipp er styrket.

 

Vi hjelper foreldre og barn som vil kjempe for det biologiske prinsipp og tilbakeføring eller økt samvær, hvor barnevernet vil bryte alle biologiske bånd.

Ta kontakt med oss på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

bottom of page