Barnevern

Vårt firma har hovedkontor i Sandvika.

Vi har de senere årene bistått biologiske foreldre i hele Norge i tvister mot barnevernet. Vi har ført saker i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten mot barneverntjenester i alt fra Alta, Harstad, Narvik, Bodø, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Trondheim og Fosen til Bergen, Hardanger, Romerike, Drammen, Skien, Oslo, Asker og Bærum.

Vi opplever at stadig flere foreldre og barn ønsker vår hjelp til å kjempe mot barnevernet for at barna skal få vokse opp med sine biologiske foreldre og at barna og foreldrene skal få den hjelpen de har krav på fra barnevernet.

Du finner oss også på www.barnevern-advokaten.nowww.barneverns-advokaten.nowww.advokat-barnevernet.no og www.advokatbarnevernet.no.

 

Når det gjelder alle typer tiltak fra barnevernet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Detter betyr at det skal legges vekt på å opprettholde kontakten med biologiske foreldre også når barnet bor i fosterhjem eller på barnehjem.

Forutsetningen for at barnevernet kan overta omsorgen for et barn er at det kan bevises alvorlige mangler ved den daglige omsorgen for barnet, eller ved den personlige kontakt og trygghet barnet trenger i forhold til alder og utvikling. Det er den aktuelle omsorgssituasjonen, barnets nåtidssituasjon, som er avgjørende for de vurderingene som skal gjøres.

Lovgiver har definert begrepet alvorlige mangler på følgende måte:

"Det er forutsatt at situasjonen må være forholdsvis klart uholdbar – ikke ethvert avvik fra det man kan kalle vanlige normer og situasjoner skal gjøre det berettiget å treffe vedtak om omsorgsovertakelse".

Vi hjelper foreldre og barn over hele landet som vil kjempe mot barnevernets ønske om å frata foreldrene omsorgen for egne barn.

Om du ønsker vår hjelp kan du ta kontakt på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS