top of page
Child In Hospital Bed

Barnevern

Vårt firma har kontorer i Asker og i Sandvika.

Vi har de senere årene bistått biologiske foreldre i hele Norge i tvister mot barnevernet. Vi har ført saker i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten mot barneverntjenester i alt fra Alta, Harstad, Narvik, Bodø, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Trondheim og Fosen til Bergen, Hardanger, Romerike, Drammen, Skien, Oslo, Asker og Bærum.

Vi opplever at stadig flere foreldre og barn ønsker vår hjelp til å kjempe mot barnevernet for at barna skal få vokse opp med sine biologiske foreldre og at barna og foreldrene skal få den hjelpen de har krav på fra barnevernet.

Du finner oss også på www.barnevern-advokaten.nowww.barneverns-advokaten.nowww.advokat-barnevernet.no og www.advokatbarnevernet.no.

 

Når det gjelder alle typer tiltak fra barnevernet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Dette betyr at det skal legges vekt på å opprettholde kontakten med biologiske foreldre også når barnet bor i fosterhjem eller på barnehjem.

Forutsetningen for at barnevernet kan overta omsorgen for et barn er at det kan bevises alvorlige mangler ved den daglige omsorgen for barnet, eller ved den personlige kontakt og trygghet barnet trenger i forhold til alder og utvikling. Det er den aktuelle omsorgssituasjonen, barnets nåtidssituasjon, som er avgjørende for de vurderingene som skal gjøres.

Lovgiver har definert begrepet alvorlige mangler på følgende måte:

"Det er forutsatt at situasjonen må være forholdsvis klart uholdbar – ikke ethvert avvik fra det man kan kalle vanlige normer og situasjoner skal gjøre det berettiget å treffe vedtak om omsorgsovertakelse".

Omsorgsovertakelse kan bare skje helt unntaksvis – «in very exceptional circumstances». Det må først vurderes om mindre inngripende tiltak heller kan settes inn.

 

EMD har slått fast at omsorgsovertagelser i utgangspunktet er midlertidige, og at myndighetene har en positiv forpliktelse til straks å legge til rette for tilbakeføring. Gjenforeningshensynet betyr at barneverntjenesten er forpliktet til å jobbe målrettet for en tilbakeføring av barnet også etter omsorgsovertakelse.

Høyesterett har presisert at hensynet til barnets beste er av overordnet betydning i barnevernssaker. Som utgangspunkt må det legges til grunn at det er best for barnet å bo hos sine foreldre. Dette gjelder imidlertid ikke alltid, og der barnets og foreldrenes interesser er i konflikt, må myndighetene finne rimelig balanse mellom disse. I denne balanseringen skal det legges særlig vekt på hensynet til barnets beste.

Barnevernloven etter strenge krav for omsorgsovertakelse. Dette er i samsvar med praksis fra EMD, som har fremholdt at det bare kan skje helt unntaksvis – «in very exceptional circumstances». Det må først vurderes om mindre inngripende tiltak heller kan settes inn.

Vi hjelper foreldre og barn over hele landet som vil kjempe mot barnevernets ønske om å frata foreldrene omsorgen for egne barn.

Om du ønsker vår hjelp kan du ta kontakt på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

bottom of page