top of page
Child Maleri Model Airplane

Daglig omsorg

Hva er daglig omsorg ?
Daglig omsorg er det samme som barnets faste bosted. Hvis foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd må domstolene bestemme barnets bosted ut fra hva som er barnets beste.

Hva bestemmer den som har daglig omsorg ?
Selv om foreldrene har felles foreldreansvar kan samværsforelderen ikke motsette seg at den som har den daglige omsorgen tar avgjørelser som gjelder vesentlige sider ved omsorgen for barnet, herunder spørsmål om barnehage, flytting og andre større avgjørelser i tilknytning til dagliglivet.

Hvordan kan du få daglig omsorg ?
Avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal etter barneloven  treffes ut fra hva som er ”barnets beste”.

«Barnets beste» er et skjønnsmessig kriterium, som innebærer at spørsmål om foreldreansvar, barnets bosted og/eller samvær skal avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering av barnets interesser i den enkelte sak.

Barnets beste skal også l være styrende for saksbehandlingen. Behandlingen av en barnefordelingssak  skal skje så raskt som mulig og loven  legger i stor grad opp til at partene skal komme til enighet.

I avgjørelser om hvor barnet skal bo, har tidligere rettsavgjørelser meget begrenset verdi , men rettspraksis kan gi veiledning om hvilke momenter det generelt er naturlig å trekke inn i barnets beste-vurderingen og om avveiningen av de forskjellige momenter.

Viktige momenter som ofte vektlegges er;

  • Risikoen ved miljøskifte

  • Hensynet til best samlet foreldrekontakt (unngå hindring av samvær)

  • barnets eget ønske (Barn skal høres når de er over 7 år. Det skal legges stor vekt på barnets mening når barnet er over 12 år).

  • Barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene er et særlig aktuelt moment for små barn

  • Hvem som har hatt hovedomsorgen for barna under ekteskapet

  • Rettspraksis anser stabile forhold i hjemmet for å være av verdi for barnet. Det kan dreie seg om

  • Omsorgsmulighetene fremover

  • Foreldrenes personlige egenskaper

  • Risiko for seksuelle overgrep

  • Hensynet til ikke å dele søskenflokken


Andre momenter som barnets oppvekstvilkår i sin helhet, som barnehage, skole, kamerater, andre slektninger i nærheten mv.

Kan du flytte med barnet når du har daglig omsorg ?
Selv om foreldrene har felles foreldreansvar kan samværsforelderen ikke motsette seg at den som har den daglige omsorgen tar avgjørelser som gjelder vesentlige sider ved omsorgen for barnet, herunder spørsmål om barnehage, flytting og andre større avgjørelser i tilknytning til dagliglivet.
Dette betyr at du står fritt til å flytte innenfor landets grenser dersom barnet bor fast hos deg.

Du plikter imidlertid å varsle samværsforelderen i god tid før flyttingen og en flytting kan da utløse krav om  overføring av den daglige omsorgen ut fra status quo-argumentet

bottom of page