top of page
Hjelper veileder

Hjelpetiltak

Når kan barnevernet igangsette hjelpetiltak ?
Når barnet på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det har barnevernet rett og plikt til å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

 

Etter en lovendring i 2015 ble barnevernmyndighetene gitt en omfattende adgang til å vedta hjelpetiltak mot foreldrenes eller barnets vilje. Det er fra lovgivers side vist til at en slik endring kan bidra til å forebygge bruk av mer inngripende tiltak, som omsorgsovertakelse. Vilkåret for å pålegge kontrolltiltak er at dette er nødvendig for å sikre barnet en tilfredsstillende omsorgssituasjon. Det er barnevernsnemnda som er gitt myndighet til å fatte vedtak om pålegg om hjelpetiltak.

Hvilke hjelpetiltak er aktuelle ?
Barnevernloven har ingen begrensninger. Aktuelle hjelpetiltak kan være støttekontakt, stønad til barnehageplass, avlastning, miljøarbeider, plass på mødrehjem, stønad til fritidsaktiviteter og økonomisk stønad.

Hjelpetiltak må være prøvd før barnevernet kan overta omsorgen
Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp primært skal gis i hjemmet. Overtagelse av omsorgen er derfor alltid siste utvei.

Et vedtak om omsorgsovertakelse kan bare fattes dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i på vedtakstidspunktet. Det skal ses bort ifra tidligere hendelser som neppe vil gjenta seg. Omsorgssvikt og mishandling som finner sted mens en familie er i en krisesituasjon, kan ikke begrunne en omsorgsovertakelse dersom det vurderes som lite sannsynlig at det igjen vil oppstå situasjoner med omsorgssvikt og mishandling.

Vedtak om omsorgsovertakelse kan heller ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved mindre inngripende tiltak som hjelpetiltak.

bottom of page