Hjelpetiltak

Når kan barnevernet igangsette hjelpetiltak ?
Når barnet på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det har barnevernet rett og plikt til å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Hvilke hjelpetiltak er aktuelle ?
Barnevernloven har ingen begrensninger. Aktuelle hjelpetiltak kan være støttekontakt, stønad til barnehageplass, avlastning, miljøarbeider, plass på mødrehjem, stønad til fritidsaktiviteter og økonomisk stønad.

Hjelpetiltak må være prøvd før barnevernet kan overta omsorgen
Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp primært skal gis i hjemmet. Overtagelse av omsorgen er derfor alltid siste utvei.

Et vedtak om omsorgsovertakelse kan bare fattes dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i på vedtakstidspunktet. Det skal ses bort ifra tidligere hendelser som neppe vil gjenta seg. Omsorgssvikt og mishandling som finner sted mens en familie er i en krisesituasjon, kan ikke begrunne en omsorgsovertakelse dersom det vurderes som lite sannsynlig at det igjen vil oppstå situasjoner med omsorgssvikt og mishandling.

Vedtak om omsorgsovertakelse kan heller ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved mindre inngripende tiltak som hjelpetiltak.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS