top of page
advokat-rune-selbo-2_edited.jpg

Salær

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens forventede omfang samt oppnådd resultat.

Våre priser varierer fra kr. 1.400,- til kr 4.000,- pr time inkl. mva. For de fleste oppdrag vil salæret beregnes med utgangspunkt i en timepris på kr 2.500,- pr. time, eksklusive mva. Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i forarbeid, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Tidsforbruket innebærer ikke bare samtaler vi har med deg, men også utarbeidelse av brev, undersøkelser knyttet til saken, diskusjoner med motpart samt andre måter vi må innhente opplysninger på. Dette gjelder også purringer på svar fra alle involverte i henhold til våre kontorrutiner. En telefonsamtale, inkludert notatarbeid, e-post, SMS mv, vil normalt bli fakturert med 15 min.

I tillegg til salær kommer direkte kostnader knyttet til oppdraget, slik som reiseutgifter og andre utlegg forbundet med utførelsen av oppdraget, kostnader til større kopieringsarbeider og utsendelser (særlig store portokostnader m.v.), samt eventuelle retts- og/eller tinglysingsgebyrer, bruk av ekstern fagkyndig bistand og lignende. Det påløper mva også på slike kostnader (dog ikke hvis det er innbetalt forskudd til dekning av dette, og kostnadene dekkes direkte av dette forskuddet).

Vi gjør oppmerksom på at vårt honorar kan motregnes mot innestående på klientkonto. Dette gjelder ethvert innestående, også midler som er innbetalt av andre, f eks. motparten, om ikke annet er avtalt, uansett om innbetalingen gjelder denne saken eller andre saker vi bistår deg i.

Rettshjelpsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at deler av salæret i en del saker kan dekkes via din hjem-/innboeller annen forsikring. Dersom tvisten omfattes av forsikringen vil forsikringsselskapet dekke salæromkostninger og utlegg med fradrag av en egenandel som du må betale. Vanlig egenandel er kr 4.000,- pluss 20 prosent av omkostninger ut over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense p.t. på kr. 100.000,-. Er det flere saker betales det egenandel ved hver sak.

Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringen er 1 år fra tvist med motparten oppsto (jfr Fal 8-5). Du bes allerede nå gi oss tilbakemelding med navnet på forsikringsselskapet og polisenummeret, dersom du mener å ha en forsikring som kan benyttes, slik at dette kan undersøkes.

Saker som gjelder forvaltningsvedtak, familiesaker og tvister med utspring i arbeidsforhold dekkes ikke av slike forsikringsordninger. Forsikringsdekning forutsetter for øvrig bl.a. at forsikringen var tegnet før tvisten oppsto.

Dersom forsikringsselskapet har satt begrensing på timesatsene som dekkes, må du dekke differansen i forhold til de satser vi benytter. Tilsvarende må du dekke vårt mellomværende hvis forsikringsselskapet av en eller annen grunn bare dekker deler av vårt honorar, eller honoraret overstiger det beløp forsikringsselskapet dekker etter forsikringsavtalen.

Det er også mulig at man kan ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må du selv undersøke, eller gi oss beskjed om du ønsker at vi skal undersøke det for deg.

Du vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om du har rettshjelpsdekning. Ditt utlegg vil imidlertid bli refundert fra forsikringsselskapet etter fradrag for din egenandel.

Idømte saksomkostninger dekkes ikke under slik rettshjelpsforsikring.

Fri rettshjelp

Enkelte klienter vil ha krav på fri rettshjelp, dvs at staten betaler advokatkostnadene. Fri rettshjelp er som hovedregel kun aktuelt når klienten ikke kan ivareta egne interesser og advokatbistand ikke dekkes av andre ordninger, f eks rettshjelpforsikring.

Etter at inntektsgrensene har stått på stedet hvil i mange år er det gledelig at man fra 01.01.23 har økt inntektsgrensene, slik at mange fler nå kan nyte godt av rettshjelpsordningen.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er nå kr 350 000,– for enslige og kr 540 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er tt kr 150 000,–.

Det er som tidligere i visse tilfeller mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen.

Fri rettshjelp ytes kun i visse typer saker. Hvilke dette er vil du få en nærmere orientering om dersom det blir aktuelt å søke fri rettshjelp.

I tilfelle du mener å kunne ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp straks, slik at vi kan sende inn søknad til Fylkesmannen/domstolen.

Det er egenandel i fri rettshjelpsaker hvis man har inntekt over kr 100 000,- per år. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsatsen, som fra 01.07.2023 er kr 1.180,-. I saker med fritt rettsråd er egenandelen 1 x salærsatsen, dvs kr 1.180,-. I fri sakførselsaker er egenandelen 25% av utgiftene, oppad begrenset til 8 x salærsatsen, dvs kr 9.440,-. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen. Det er ikke anledning til å søke om å få redusert eller ettergitt egenandelen. Egenandelen innkreves av advokaten, vanligvis på forskudd.

Bevilling av fri rettshjelp vil kunne omgjøres/bortfalle ved vesentlige inntektsendringer for klienten underveis i saken. Klienten har plikt til å melde fra om dette. Innvilget fri rettshjelp kan i noen tilfeller også bortfalle/kreves tilbakebetalt dersom den advokatbistand klienten har fått i saken fører til en vesentlig bedret økonomisk stilling. Hvis fri rettshjelp bortfaller på slikt grunnlag, må klienten betale honorar i henhold til alminnelige timesatser.

Saksomkostningsansvar

Vi gjør oppmerksom på at du ved å engasjere advokat også kan risikere å komme i en situasjon hvor du i tillegg til utgiftene til egen advokat må dekke hele eller deler av motpartens utgifter til juridiske bistand. Dette skjer normalt i forbindelse med rettssaker hvor du kan bli dømt til å dekke motpartens saksomkostninger. Idømte saksomkostninger dekkes normalt ikke under rettshjelpsordningene.

bottom of page