top of page
Kontrakten

Arbeidsavtale

Hva kan arbeidsgiver spørre om på intervju ?

Arbeidsmiljøloven inneholder forbud mot at arbeidsgiver i utlysing etter nye arbeidstakere eller på annen måte ber om at søkerne skal gi opplysninger om seksuell orientering, hvordan de stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

Krav til skriftlig arbeidsavtale

Etter arbeidsmiljøloven skal det  inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde ?
Arbeidsavtalen skal etter loven inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

 

 • a) partenes identitet,

 • b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

 • c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

 • d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

 • e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,

 • f) eventuelle prøvetidsbestemmelser

 • g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

 • h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

 • i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

 • j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

 • k) lengde av pauser,

 • l) avtale om særlig arbeidstidsordning,

 • m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

 • (2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.


Hva er lurt å avtale ?
Før man signerer endelig arbeidsavtale eller arbeidskontrakt kan det være lurt å innhente juridisk bistand.
Blant annet kan det være lurt å avtale sykepengedekning ut over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som ellers vil være begrensningen.

Videre kan det være greit for begge parter å regulere hva som skal skje etter at arbeidsforholdet er avsluttet (konkurranseforbud ?, taushetsplikt ?, sluttvederlag ?

bottom of page