top of page
barnehjem.jpg

Barnehjem

Når er barnehjem aktuelt ?


Dette er særlig aktuelt for barn og unge med alvorlige adferdsvansker. Dette må være enten statlige eller statlig godkjente private eller kommunale barnehjem.


Avgjørelsen av hvor barnet skal plasseres etter et vedtak om omsorgsovertakelse  skal tas ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø.

 

Stedet for plassering velges ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Barnevernsnemnda kan bestemme plasseringssted.

bottom of page