top of page
 • Norges Høyesterett - kjennelse. Strafferett
   

   

  2005-12-07. Rt 2005 1628. Norges Høyesterett - kjennelse. Strafferett. Pornografi. Lovanvendelse.

  Saken gjaldt spørsmål om et illustrert trykt skrift hadde et innhold som ble rammet av forbudet mot utgivelse av pornografi fordi det inneholdt "kjønnslige skildringer som virker støtende", jf strl § 204 andre ledd første punktum. Høyesterett kom til at den rettslige standarden "støtende" ikke var overskredet.

  Saksgang: Oslo tingrett TOSLO-2003-7272
  Borgarting lagmannsrett LB-2004-12576 . Høyesterett , straffesak, anke, HR-2005-01913-A (sak nr. 2005/1084)
  Parter: Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Rune Selbo - til prøve).
  Dommere:
  Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland, Lund.

  Lovhenvisninger;
  L22 05 1902 nr 10 §204
  L17 05 1814 nr §100
  L17 05 1814 nr §96
  L22 05 1902 nr 10 §211
  L19850524-31
  L15 05 1987 nr 21
   

bottom of page