top of page
usaklig-oppsigelse.jpg

Usaklig oppsigelse

Hvis du som arbeidstaker mener at en oppsigelse ikke usaklig bør du kontakte advokat.


Oppsigelsens form
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at en oppsigelse skal være skriftlig, og den skal gi orientering om adgangen til å kreve forhandlinger, reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen samt hvilke frister som gjelder. Dersom oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsretten til ny tilsetting etter arbeidsmiljøloven § 14-2. Du kan også kreve å få skriftlig orientering om årsaken til oppsigelsen.


Du må selv ivareta dine interesser, eventuelt i samarbeid med advokat.   

Forhandlinger
Arbeidstakeren kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Et slikt krav må framsettes skriftlig innen 2 uker. I utgangspunktet begynner fristen å løpe når skriftlig oppsigelse har kommet fram til arbeidstakeren, men dette er nærmere regulert i § 17-3 (2). Det er arbeidsgiveren som skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig, og senest 2 uker etter at kravet er mottatt.
Under forhandlingene kan begge parter bruke advokat eller annen rådgiver.
Forhandlingene skal sluttføres i løpet av 2 uker. Det skal settes opp protokoll som underskrives av partene og deres rådgivere.


Søksmål
Når man ikke fram til enighet gjennom forhandlingene kan arbeidstakeren reise søksmål.
Arbeidstakeren kan også reise søksmål, eller underrette arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist, uten at det har vært holdt forhandlinger. Arbeidsgiveren kan da skriftlig og innen 2 uker, kreve forhandlinger. Samtidig skal arbeidsgiveren underrette retten om at forhandlinger vil bli holdt. Arbeidstakeren plikter å møte til slike forhandlinger.


Søksmålsfrist
Søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingene ble avsluttet. Hvis det ikke er holdt forhandlinger, regnes friststarten fra de tidspunktene som er nevnt i § 17-3-(2). Unnlates dette går kravet tapt.
Hvis oppsigelsen ikke har skjedd skriftlig, gjelder det ikke noen søksmålsfrist. Det samme gjelder hvis oppsigelsen mangler de opplysninger oppsigelsen skal inneholde. Blir søksmål i slike tilfeller reist innen fristen, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre dette er åpenbart urimelig.
Hvis arbeidstakeren bare krever erstatning, og ikke gjeninnsettelse i jobben, er søksmålsfristen 6 måneder fra oppsigelsen fant sted.


Retten til å stå i stillingen
Så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger, kan arbeidstakeren fortsette i stillingen. Er søksmål reist innen 8-ukers-fristen som er nevnt ovenfor, kan arbeidstakeren også fortsette i stillingen. Det samme gjelder om arbeidstakeren innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter arbeidsgiveren om at søksmål vil bli reist innen 8-ukers-fristen.
Arbeidsgiveren kan be om rettens kjennelse for at arbeidstakeren skal fratre innen dom er avsagt. Slik kjennelse kan retten avsi når den finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes i den tid saken er til behandling i retten.

Etter arbeidsmiljøloven § 17-2 kan noen tvister i arbeidsforhold, f. eks. tvister om fortrinnsrett for deltidsansatte, bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Det må reises sak for Tvisteløsningsnemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker. Tvist i disse sakene kan ikke bringes inn for domstolene før den har vært prøvet for nemnda og avgjørelse fra nemnda foreligger. 

Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker fra det tidspunktet parten ble underrettet om nemndas avgjørelse. Reises det ikke søksmål innen fristen, har vedtaket virkning som en rettskraftig dom, og det kan fullbyrdes etter reglene som gjelder for dommer.

bottom of page