top of page
Ferie Beach

Ferie

Som ansatt har du krav på feriepenger.

Som arbeidsgiver har du plikt til å følge ferielovens bestemmelser om feriepenger.

Vi bistår dersom det oppstår uenighet om feriepengespørsmål

Ferieloven har et klart skille mellom feriepenger og feriefritid.  Feriepenger opptjenes som en prosentsats av den lønnen den ansatte har hatt hos en eller flere arbeidsgivere året før ferien tas ut.

Ferielovens regler om feriefritid regulerer hvor mange dager den ansatte har krav på fri(ferie) uten lønn, og hvordan ferien skal fastsettes. Feriepengene erstatter lønnen i den tiden den ansatte har ferie.

Idet mange arbeidsgivere opererer med lønnssystemer basert på den gamle ferieloven fra før 1988 (!) oppstår det mye forvirring med gale begreper som f.eks ferietillegg etc.

Feriefritid

  • Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår.

  • Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

  • Arbeidstaker som tiltrer senest 30 september i ferieåret, har rett til full feriefritid, forutsatt at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

  • Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid uavhengig av opptjeningen av feriepenger. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.


Feriepenger
Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l.

Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret  inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (lønn for foregående år)

For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie  er prosentsatsen 12,5% .

Ferie i oppsigelsestiden

  • Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre.

  • Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden. Etter oppsigelse fra arbeidstaker, fastsettes og avvikles ferie på ordinær måte.

  • Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.Hvem bestemmer når du skal ta ferie ?
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15 august i ferieåret.

Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

bottom of page