Tilståelse

Tilståelsesrabatt
Etter straffeloven § 59 annet ledd skal det gis rabatt i straffutmålingen dersom det foreligger tilståelse. Om strafferabatt skal gis, og hvor stor den i tlfelle skal være, beror på en konkret vurdering. Veiledende nivå er 1/3 reduksjon av straffen.

Tilståelsesdom
Etter begjæring fra påtalemyndigheten  og med siktedes samtykke  kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsedom), når retten ikke finner det betenkelig ) og saken gjelder
a)       en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, og siktede innen retten  har gitt en uforbeholden tilståelse  som styrkes av de øvrige opplysninger,
b)       en overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig (1895) etter siktelsen, eller
c)       en overtredelse av vegtrafikkloven § 24 første ledd (1896) jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen

Tilståelsesdom har den fordel at det skal gis strafferabatt. Det er ingen vitner eller meddommere og saken går normalt raskt unna uten for mye oppmerksomhet rundt saken.


Våre advokater i Sandvika bistår som forsvarere.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS