Fyllekjøring

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff.

Bevisbyrde

Ingen kan dømmes til straff uten at  det er bevist utenfor en rimelig og forstandig tvil at tiltalte har begått handlingen.

Vold

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med forsvareroppdrag i voldssaker.

Bot

Bot ilagt ved forenklet forelegg, er på vanlig måte å anse som straff, men boten registreres ikke i politiets bøteregister.

Bevisbyrde etter brann

FVed et brannskadetilfelle er det opp til forsikringsselskapet å avgjøre i hvilken grad sikrede har krav på erstatning.

Straffutmåling

Vi bistår tiltalte og domfelte som forsvarer i saker for tingretten og lagmannsretten.

Tyveri

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med straffesaker som omhandler ulike typer tyveri.

Bedrageri

Slike saker fordrer kompetanse både innenfor kompliserte økonomiske regler og straffeprosess.

Tilståelse

Etter straffeloven § 59 annet ledd skal det gis rabatt i straffutmålingen dersom det foreligger tilståelse. 

Fengsel

Vi tilbyr forsvarerbistand på alle trinn i saken

Skyld

Ingen kan straffes uten skyld. I strafferetten skilles det gjerne mellom overlegg, forsett og uaktsomhet.

Narkotika

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med straffesaker som omhandler ulike typer befatning med narkotika.

Økonomisk kriminalitet

Vi kan bistå deg som forsvarer på alle trinn av saken.

Anke

Vi bistår klienter under ankebehandling i straffesaker.