top of page
Far og sønn

Samvær med barna

Samvær når foreldrene er skilt/bor fra hverandre
Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet.

Etter barneloven har også barna en lovfestet rett til  samvær med begge foreldrene. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt

Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samvær.
Domstolene vil utforme samværet konkret ut fra barnets beste.

 

I avtale eller rettsavgjørelse om samvær skal det blant annet legges vekt på hensynet til best mulig samlet  foreldrekontakt, barnets alder og tilknytning  til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og barnets beste forøvrig.

 

Likevel opererer loven med begrepet ”vanlig samvær” som etter lovendring med ikrafttredelse 01.07.10 defineres som
"en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, 3 uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie."


Dersom foreldrene ikke blir enige kan man kreve mekling. Mekling gjennomføres hos familievernkontoret eller andre godkjente meklere. Mekleren har ingen avgjørelsesmyndighet.

Dersom foreldrene ikke blir enige må derfor saken bringes inn til retten for avgjørelse. Det er en forutsetning at man kan fremlegge gyldig meklingsattest, dvs. en attest som ikke er eldre enn 6 måneder.

bottom of page