top of page
Trying On Glasses

Prøvetid

Hva er prøvetid ?
Mange arbeidsgivere tror at prøvetid er en periode hvor man kan prøve ut den ansatte før man bestemmer seg om man vil ansette vedkommende. Dette er ikke riktig.
Har arbeidsgiver først ansatt noen så har arbeidstaker fullt oppsigelsesvern.
I forbindelse med ansettelsen kan man imidlertid avtale skriftlig prøvetid på maks 6 måneder.

Krav til arbeidsgiver
I prøvetiden stilles det store krav til arbeidsgiver hva gjelder oppfølgning og opplæring av den ansatte.

Krav til den ansatte
Blir en  arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Oppsigelse etter prøvetiden stiller krav om saklig grunn.

Som man vil se har man også et sterkt oppsigelsesvern i prøvetiden, selv om terskelen er noe lavere enn etter utløpet av prøvetiden.
Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale

Hva når prøvetiden er over ?
Dersom arbeidstaker ikke har mottatt en formriktig oppsigelse som fyller arbeidsmiljølovens krav innen utløpet av prøvetiden forsetter arbeidsforholdet som før, dog med den endring at oppsigelsesfristen nå er 1 måned (eller lengre hvis det avtalt) og at den ansatte nå har fullt oppsigelsesvern etter de ordinære regler

bottom of page