Lønn

Vi hjelper deg med riktig  lønn etter arbeidsavtalen.

Lønn
Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven.

Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:

  • a) når det er hjemlet i lov,

  • b) for reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser,

  • c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,

  • d) når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,

  • e) når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling,

  • f) når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

Trekk i lønn eller feriepenger etter andre ledd bokstavene e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

Overtid
Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.
Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

Skiftarbeid
Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne

Nattilegg
Arbeidsmiljøloven oppstiller et generelt forbud mot nattarbeid. Forbudet gjelder både for den vanlige arbeidstid og for overtidsarbeid. Nattarbeid kan bare utføres dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

Utgangspunktet for nødvendighetsvurderingen vil være hvorvidt nattarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Tillegget i lønnen er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, men i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale.

Helligdagstillegg
I arbeidsmiljøloven er det et generelt forbud mot søn- og helgedagsarbeid. Forbudet gjelder både innen alminnelig arbeidstid og overtidsarbeid.
Hvilke dager som regnes som helligdager reguleres av helligdagsloven av 24. februar 1995 nr. 12 § 2. Som helgedager regnes foruten søndager, 1. og 2. juledag, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag. Etter lov 26. april 1947 nr. 1 er 1. og 17. mai «høgtidsdager» og likestilt med søndager.

Men hvis ikke 1. eller 17. mai faller på en søndag eller helligdag, skal arbeid kvelden før disse dagene ikke regnes som søndags- eller helligdagsarbeid før etter klokken 22.00. Arbeidsmiljøloven gir ikke arbeidstaker rett til søndags- og helgedagstillegg i lønnen. Disse svarene må søkes i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS