Advokat Rune Selbo 

 

 

Arbeidsrett

 

Vi tilbyr advokathjelp  i saker som gjelder ansettelse, oppsigelse, avskjed, sluttpakker mv. Vi rådgir arbeidsgivere i forhold til ansettelse,  nedbemanning, permittering, omorganisering mv. Vi bistår arbeidstaker i forhold til spørsmål om ansettelse, arbeidsvilkår, endringer i stillingen, oppsigelse, avskjed, forhandlinger og i rettssaker.

Advokatutgiftene for den ansatte dekkes ofte av arbeidsgiver eller du kan ha krav på dekning fra det offentlige. Vi undersøker med en gang om du har krav på fri rettshjelp.

Avskjed

Når arbeidstaker har gjort seg skyldig i grove pliktbrudd eller mislighold av arbeidsavtalen, kan det bli nødvendig for arbeidsgiveren å avskjedige han/henne. Ved avskjed opphører arbeidsforholdet øyeblikkelig i motsetning til ved ordinære oppsigelser hvor den ansatte både har rett til lønn og rett til å utføre arbeidet sitt i oppsigelsestiden.

Avskjed benyttes i de tilfellene hvor arbeidstakeren har begått grove pliktbrudd/, f.eks ordrenekt, økonomisk utroskap beruselse i arbeidstiden, m.v.

Hvis arbeidsgiver har sterk mistanke om at arbeidstakeren har utført noe som kan føre til avskjed, kan arbeidsgiveren under gitte omstendigheter også velge å suspendere arbeidstakeren for en periode mens fakta i saken undersøkes nærmere.
Arbeidstakeren beholder da sin stilling og har fortsatt rett til lønn, men han/hun kan ikke utføre arbeid i bedriften. Suspensjon utover 3 måneder må være begrunnet i helt spesielle forhold.
Forut for en eventuell avskjed er det viktig at arbeidsgiver foretar en tilstrekkelig vurdering av de forhold eller den atferd som kan føre til avskjed. Som i oppsigelsessaker har arbeidsgiveren som hovedregel en plikt til å drøfte forholdet med arbeidstakeren før avskjeden gis. Arbeidsgiver kan ikke vente for lenge etter at han er blitt gjort kjent med forseelsen før avskjed gis. Gjør han det, kan arbeidsgiver mister retten til å gå til avskjed.
Avskjeden skal gis skriftlig og enten leveres personlig til arbeidstakeren mot kvittering eller sendes rekommandert.

Ved tvist om avskjeden er rettmessig eller ikke, kan arbeidstakeren ikke kreve å stå i sin stilling.