Advokat Rune Selbo 

 

 


 • Midlertidig ansettelser

   

  ADGANGEN TIL Å FORETA MIDLERTIDIGE ANSETTELSER ETTER GJELDENDE RETT.

  I forbindelse med høstens debatt rundt reglene om midlertidige ansettelser, i kjølvannet av arbeidslivslovutvalgets arbeid og regjeringens forslag, har det fremkommet en del unøyaktige utsagn fra såvel politikerhold som fagforeningshold. Det har blant annet blitt hevdet at det er fri adgang til midlertidige ansettelser og på den annen side at det eksisterer et absolutt forbud. Selv om man kan forvente endringer gjennom den nye lov, kan det dog være behov for å oppklare noen missforståelser i forhold til hva som er gjeldende rett.

 • Nedbemanning og krav til dette

   

  NEDBEMANNING OG KRAVET TIL FORSVARLIG SAKSBEHANDLING – ET SPØRSMÅL OM ÅPEN DIALOG MELLOM ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKER.


  Spørsmål knyttet til nedbemanning blir stadig mer aktuelt for norske bedrifter, hva enten dette er en følge av krav til effektivisering eller generelt sviktende lønnsomhet. Oppsigelse etter nedbemanning vil i de fleste tilfeller ramme arbeidstakerne hardt og gyldigheten av en oppsigelse må vurderes på bakgrunn av om vilkåret ”saklig grunn” i arbeidsmiljøloven § 60 er oppfylt.

  Ved en eventuell tvist vil sakligheten vurderes både på generelt og individuelt grunnlag og ved avgjørelsen av om oppsigelsen er rettmessig vil de ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling ofte bli tillagt avgjørende vekt.

 • Norges Høyesterett - kjennelse. Strafferett

   

  2005-12-07. Rt 2005 1628. Norges Høyesterett - kjennelse. Strafferett. Pornografi. Lovanvendelse.

  Saken gjaldt spørsmål om et illustrert trykt skrift hadde et innhold som ble rammet av forbudet mot utgivelse av pornografi fordi det inneholdt "kjønnslige skildringer som virker støtende", jf strl § 204 andre ledd første punktum. Høyesterett kom til at den rettslige standarden "støtende" ikke var overskredet.

  Saksgang: Oslo tingrett TOSLO-2003-7272
  Borgarting lagmannsrett LB-2004-12576 . Høyesterett , straffesak, anke, HR-2005-01913-A (sak nr. 2005/1084)
  Parter: Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Rune Selbo - til prøve).
  Dommere:
  Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland, Lund.

  Lovhenvisninger;
  L22 05 1902 nr 10 §204
  L17 05 1814 nr §100
  L17 05 1814 nr §96
  L22 05 1902 nr 10 §211
  L19850524-31
  L15 05 1987 nr 21

 • Ta kontakt med oss i dag på telefon eller e-post. les mer

  Gratis parkering 3 timer på Sandvika Storsenter

 • 1