Advokat Rune Selbo 

 

 

Arbeidsrett

 

Vi tilbyr advokathjelp  i saker som gjelder ansettelse, oppsigelse, avskjed, sluttpakker mv. Vi rådgir arbeidsgivere i forhold til ansettelse,  nedbemanning, permittering, omorganisering mv. Vi bistår arbeidstaker i forhold til spørsmål om ansettelse, arbeidsvilkår, endringer i stillingen, oppsigelse, avskjed, forhandlinger og i rettssaker.

Advokatutgiftene for den ansatte dekkes ofte av arbeidsgiver eller du kan ha krav på dekning fra det offentlige. Vi undersøker med en gang om du har krav på fri rettshjelp.

Arbeidstid

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve at du jobber ?

Hva er overtidstillegget ?
Overtidstillegg er ikke regulert i arbeidsmiljøloven.  Hva du har krav på finner du gjerne i tariffavtale eller i din egen arbeidskontrakt.

Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven
Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i døgnet eller 40 timer pr uke. Arbeid ut over dette skal betales med overtidstillegg.

Normal  arbeidstid etter tariffavtale
Dersom arbeidsgiver er bundet ved tariffavtale eller har forpliktet seg til å følge tariffavtale er den normale arbeidstiden pr. uke 37,5 timer. Normal arbeidstid kan også avtales nærmere i arbeidsavtalen.

”Særlig selvstendig stilling”
Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder ikke for  arbeidstakere i ledende stillinger. Dette betyr at disse heller ikke vil ha krav på kompensasjon for overtidsarbeid, idet man antar at overtidsgodtgjørelsen er ”innbakt” i lønnen.  Det avgjørende ved bedømmelsen av hvorvidt arbeidstakeren har en «ledende stilling» er hvorvidt arbeidet er av ledende art.

Det må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde. Stillingens tittel kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det samme gjelder for arbeidstakerens lønn. Det er hovedoppgaven til den ansatte som er avgjørende. Dersom arbeidstakeren i hovedsak utfører administrative og ledende oppgaver, vil det derfor normalt ikke få avgjørende betydning om arbeidstakeren leilighetsvis også utfører arbeidsoppgaver som ikke er av en slik art.