Advokat Rune Selbo 

 

 

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve at du jobber ?

Hva er overtidstillegget ?
Overtidstillegg er ikke regulert i arbeidsmiljøloven.  Hva du har krav på finner du gjerne i tariffavtale eller i din egen arbeidskontrakt.

Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven
Normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i døgnet eller 40 timer pr uke. Arbeid ut over dette skal betales med overtidstillegg.

Normal  arbeidstid etter tariffavtale
Dersom arbeidsgiver er bundet ved tariffavtale eller har forpliktet seg til å følge tariffavtale er den normale arbeidstiden pr. uke 37,5 timer. Normal arbeidstid kan også avtales nærmere i arbeidsavtalen.

”Særlig selvstendig stilling”
Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder ikke for  arbeidstakere i ledende stillinger. Dette betyr at disse heller ikke vil ha krav på kompensasjon for overtidsarbeid, idet man antar at overtidsgodtgjørelsen er ”innbakt” i lønnen.  Det avgjørende ved bedømmelsen av hvorvidt arbeidstakeren har en «ledende stilling» er hvorvidt arbeidet er av ledende art.

Det må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde. Stillingens tittel kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det samme gjelder for arbeidstakerens lønn. Det er hovedoppgaven til den ansatte som er avgjørende. Dersom arbeidstakeren i hovedsak utfører administrative og ledende oppgaver, vil det derfor normalt ikke få avgjørende betydning om arbeidstakeren leilighetsvis også utfører arbeidsoppgaver som ikke er av en slik art.